Oferta - Aneta Tkaczyk Kancelaria Radcy Prawnego, Jastkowice, Pysznica, Stalowa Wola

MENU
Kancelaria Radcy Prawnego
MENU
Przejdź do treści
Audeamus iura nostra defensere
„Miejmy odwagę bronić swoich praw”
Porady prawne i sporządzanie pism procesowych z zakresu:
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa administracyjnego oraz
 • prawa pracy.
Reprezentowanie w sprawach karnych:
 • porady prawne z zakresu prawa karnego ( przestępstwa określone w kodeksie karnym i innych ustawach) i prawa wykroczeń (wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń i innych ustawach), sporządzanie w tym zakresie pism procesowych np.
- wnioski o ściganie sprawcy przestępstwa wnioskowego,
- zawiadomienia o popełnionym przestępstwie,
- zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania,
- zażalenia na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
- zażalenia na sposób przeprowadzonego przeszukania,
- wnioski o uchylenie tymczasowego aresztowania,
- powództwa cywilne pokrzywdzonego,
 • sporządzanie:
- apelacji,
- skargi kasacyjnej od wyroku sądowego,
- wniosek o zatarcie skazania,
- wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny, rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny,
- wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności,
- wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności,
- wniosek  o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego w tzw. wypadkach losowych,
- wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
- wniosek  o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.
(w tym obrona POKRZYWDZONYCH w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym);
Reprezentowanie w sprawach cywilnych, w których zawierają się między innymi sprawy takie jak:

 • o zapłatę w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
 • o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o roszczenia z tytułu ochrony prawa własności,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zasiedzenie,
 • o roszczenia z tytułu służebności,
 • o roszczenia z czynów niedozwolonych,
 • o bezpodstawne wzbogacenie,
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • z tytułu umów o dzieło i zlecenia,
 • z tytułu umowy o roboty budowlane,
 • z tytułu najmu i dzierżawy,
 • o roszczenia z tytułu użyczenia i pożyczki,
 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,
 • o dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • o zachowek.
Reprezentowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych:
 • o rozwód,
 • o separację,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • o zakazanie styczności z dzieckiem,
 • o zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
 • rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
 • o zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy dotyczące pochodzenie dziecka,
 • sprawy z zakresu adopcji, opieki, kurateli,
 • dochodzenie alimentów na dzieci/małżonka,
 • o podwyższenie/obniżenie alimentów,
 • o przysposobienie,
 • o demoralizację,
 • o czyny karalne nieletnich,
Reprezentowanie w sprawach pracowniczych:
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych),
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odprawę pośmiertną,
 • roszczenia z tytułu naruszenia zakazu konkurencji,
 • uchylenie kary porządkowej,
 • roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • roszczenia z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi,
 • roszczenia z tytułu dyskryminacji i mobbingu,
 • roszczenia z tytułu wypadków,
 • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych,
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników.
Reprezentowanie w sprawach administracyjnych
 • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym, sądowoadmistracyjnym oraz inne sprawy związane z udziałem w postępowaniu administracyjnym,
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz środków odwoławczych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania.
Wynagrodzenie
Rozliczenie za usługi świadczone przez Kancelarię jest każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy i zakresu oczekiwanego wsparcia prawnego. Kwota wynagrodzenia uwzględnia podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, która aktualnie wynosi 23%

Kancelaria Radcy Prawnego
Aneta Tkaczyk
ul. Mickiewicza 25A
37-403 Jastkowice
tel. 732-193-724
NIP 8652344273
REGON 363638684
Copyright © 2018 Created by Krzysztof Portka www.worldweb.pl All Rights Reserved
Oddział Kancelarii:
ul. Generała Leopolda Okulickiego 83
37-450 Stalowa Wola
Wróć do spisu treści