RODO - Aneta Tkaczyk Kancelaria Radcy Prawnego, Jastkowice, Pysznica, Stalowa Wola

MENU
Kancelaria Radcy Prawnego
MENU
Przejdź do treści
Audeamus iura nostra defensere
„Miejmy odwagę bronić swoich praw”
Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

W zawiązku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Aneta Tkaczyk:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aneta Tkaczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Tkaczyk z siedzibą w Jastkowicach przy ul. Mickiewicza 25A.

 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@kancelaria-tkaczyk.pl, pod numerem telefonu 732-193-724 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Dane podane przez Pana/Panią w związku z zawartą umową o świadczenie usług doradztwa prawnego będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy (m.in. ustalenie stanu faktycznego, sformułowanie porady prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja w postępowaniu sądowym i/lub administracyjnym itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m.in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 5. W przypadku kierowania do Administratora. zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www. kancelaria-tkaczyk.pl, Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 6. Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową lub obrony przed takimi roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 7. Pana/Pani dane przetwarzane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). W przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawego Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.

 8. Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawca oprogramowania itd.). Dane mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego.

 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność  do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan/Pani przesłać innemu Administratorowi danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

 11. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 12. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową o świadczenie usług doradztwa prawnego jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.
Kancelaria Radcy Prawnego
Aneta Tkaczyk
ul. Mickiewicza 25A
37-403 Jastkowice
tel. 732-193-724
NIP 8652344273
REGON 363638684
Copyright © 2018 Created by Krzysztof Portka www.worldweb.pl All Rights Reserved
Oddział Kancelarii:
ul. Generała Leopolda Okulickiego 83
37-450 Stalowa Wola
Wróć do spisu treści